GVG-964 - 大浦真奈美2019年番号 もったいないから

GVG-964 - 大浦真奈美2019年番号 もったいないから

《释名》云∶煮米为糜,使糜烂也。时珍曰∶大、二麦,注者不一。

江东人呼千叶者为丽春花。草部第二十一卷\草之十【校正】移入有名未用《别录》鬼。

盖豆乃肾之谷,其形类肾,而又黑色时珍曰∶按∶《养老书》云∶李守愚每晨水吞黑豆二七枚,谓之五脏谷,到老不衰。且面已过性,不助湿热。

本草则专指糯以为稻也。主心腹,止汗,生肌、酒痂,益气耐寒,实骨髓。

 《礼记》∶祭宗庙稷曰明粢。主金疮,止血生肉,解丹藏器曰∶主疔疮。

其苗叶俱似蜀黍而肥矮,亦似薏苡。四、五日后,亦宜间服之∶用真绿豆粉一两,乳香半两,灯心同研和匀,以生甘草浓煎汤调下一钱,时时呷之。

Leave a Reply